Fetish Fantasy Elite Universal Heavy-Duty Harness - Black